فیلمعراقچی شرایط تغییر نکند در مسیر کاهش تعهدات حرکت می‌کنیم