الرای مدعی شد اروپا به دنبال برگزاری مذاکراتی میان ایران و آمریکا در کویت است