توئیت کنایه دار ظریف به اخراج بولتون عطش جنگ —فشار حداکثری هم باید بروند