فیلمسخنگوی دولت زیر ساخت‌های لازم برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها فراهم شده است