پاسخ حسن روحانی به نامه زینب، حوا و زیور از روستای چاه پولاد کرمان