فیلمتوضیحات استاندار تهران درباره تعطیلی مدارس و بوی بد تهران