هشدار ترامپ لازم باشد از سازمان تجارت جهانی خارج می شویم