منصوریان بازیکن بزرگ در روزهای بزرگ به کار می‌آید/ در اصفهان رنگ‌ها مهم نیستند!