صحبت جدی وزیر ورزش با گزینه محبوب هواداران برای مدیرعاملی پرسپولیس