ادامه روند کاهش قیمت خودروهای وارداتی / BMW ۷۳۰ صفر ۱ میلیارد ارزان شد