ببینیدخبرنگار معروف تلویزیون، کرونا رو شکست داد

حسینی‌بای خبرنگار صداوسیما با ارسال ویدیویی خبر داد که تست کرونایش منفی شده است و این بیماری را شکست داده است.