نامه‌ای از یک دانش‌آموز ببخشید که به اموال مدرسه آسیب زدم/ عکس