جایگزین مرحوم کاشانی در هیات مدیره پرسپولیس معرفی شد