تحلیل بنیاد کارنگی درباره عواقب پشت کردن آمریکا به کُردهای سوری