می‎ترسیم دهه شصتی‌ها مانند مدرسه و شغل در سالمندی هم مشکل داشته باشند