کری‌خوانی شاهرودی با یک استقلالی بر سر عدد 6/عکس

یک هوادار استقلال با رضا شاهرودی درمورد عدد شش کری‌خوانی کرد.