مشکلات شهرداری الکترونیک در کشور؛ از قطعی اینترنت تا اخراج کارمندان