روحانی بزرگ‌ترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند