توضیح مدیرکل هنرهای نمایشی درباره توقیف «عروس مردگان»