واکنش وزارت خارجه به فعال شدن مکانیسم ماشه با جدیت پاسخ می دهیم