سردار فدوی دشمنان اذعان می‌کنند باید دنبال قدرت بازدارنده در برابر ما باشند