متأسفانه ما هنر مطرح کردن و درست تبیین کردن دستاوردهای انقلاب را نداشته‌ایم