پیام اینستاگرامی کی‌روش پس از برتری مقابل ویتنام اتحادمان را نشان دادیم