حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری شد

تسنیم نوشت: حمیدرضا جعفریان مدیر اسبق سفیر فیلم ریاست سازمان سینمایی حوزه هنری را بر عهده گرفت.