ببینید کنترل عجیب در اتاق وزیر ورزش!

گفته می‌شود کسانی که در چند ماه گذشته از وزیر ورزش انتقاد کرده‌اند، مدیر پرسپولیس نمی‌شوند! موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.