فرانسه 500 هزار دوز واکسن کرونا به لبنان هدیه کرد

head> فرانسه 500 هزار دوز واکسن کرونا به لبنان هدیه کرد | خبرگزاری بین المللی شفقنا