مشکلات مغزی در یک درصد از بستری‌های کووید19 مشاهده شده است

head> مشکلات مغزی در یک درصد از بستری‌های کووید19 مشاهده شده است | خبرگزاری بین المللی شفقنا