انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان ۹۵درصد بانوان خبرنگار در افغانستان بیکار شده‌اند

head> انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان: ۹۵درصد بانوان خبرنگار در افغانستان بیکار شده‌اند | خبرگزاری بین المللی شفقنا