افراد بهبود یافته از کرونا تا چند روز باید در خانه بمانند؟+ اینفوگرافیک

به طور معمول افراد باید تا ۱۴ روز بعد از مثبت بودن نتیجه آزمایششان در مورد ویروس کرونا قرنطینه خانگی داشته باشند.