خبری امیدوارکننده؛ ژنوم ویروس کرونا به سرعت تغییر نمی‌کند