150 میلیارد ریال بودجه برای پروژه کتابخانه مرکزی استان مرکزی در نظر گرفته شد- اخبار استانهااخبار Tasnim