زنجان| بدون آموزش و پرورش پویا و پاسخ گو نمی‌توان موفق بود- استانها