اردوغان تا زمانی که سایر کشورها در سوریه باشند خارج نخواهیم شد- بین الملل