8 پیشنهاد برای حل مشکلات بازار خوراک دام و طیور- کشاورزی اقتصادی

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی چالش های بازار خوراک و دام و طیور کشور، 8 پیشنهاد برای بهبود این شرایط مطرح کرد.