مسابقۀ کتابخوانی "قرآن از دیدگاه امام خمینی" برگزار می‌شود- فرهنگی