شهروندان بحرینی انقلاب ما هرگز متوقف نخواهد شد- اخبار بین المللاخبار Tasnim