«خیابانی» نتوانسته به وظیفه خود در حوزه تنظیم بازار عمل کند- مجلس و دولت ایران سیاسی

عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: اقدامات آقای خیابانی در زمان سرپرستی وزارت «صمت» بیشتر از اینکه جنبه تصمیم‌گیری های درست در جهت ثبات اقتصادی داشته باشد بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی داشته است.