سنای افغانستان پیمان امنیتی کابل-واشنگتن لغو شود- اخبار بین المللاخبار Tasnim