سنای افغانستان پیمان امنیتی کابل-واشنگتن لغو شود- بین الملل