صفحات آی‌فیلم فارسی و عربی مسدود شد- رادیو و تل فرهنگی

یوتیوب صفحات آی‌فیلم فارسی و عربی را مسدود کرد.