برگزاری کارگاه‌های مهرواره «جوان سوره» به صورت مجازی- فرهنگی