جام مسابقات چوگان قهرمانی کشور به تهران رسید- ورزشی