تظاهرات الجزایری‌ها در چهل وهشتمین سه‌شنبه پیاپی- بین الملل