سلیمیآقای "ربیعی" پیدا کردن فردی برای تصدی وزارت صمت سخت نیست!- مجلس و دولت ایران سیاسی

عضو هیات رئیسه مجلس از عدم معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس از سوی دولت انتقاد کرد.