تداوم غیبت تارتار و دستیارانش در تمرینات نفت مسجدسلیمان- ورزشی