معاون وزیر آموزش و پرورش 30درصد دانش آموزان به هیچ ابزار هوشمندی دسترسی ندارند- مرکزی استانها

گروه استان‌ها ــ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: 30درصد از دانش‌آموزان معادل 3میلیون نفر به هیچ ابزار هوشمندی دسترسی ندارند.