روسیه اقتصاد جهانی با رویدادهای غیرقابل پیش بینی مواجه است- اقتصاد جهان اقتصادی

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه هشدار داد که اقتصاد جهانی می تواند شاهد رویدادهای جدیدی به نام "قوی سیاه" مانند افزایش تورم و احتمال بروز یک همه گیری دیگر باشد.