اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی استان خراسان رضوی اعلام شد- خراسان رضو استانها

اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی مجلس یازدهم شورای اسلامی در خراسان رضوی اعلام شد.