28 درصد اهالی استان گلستان ساکن بافت‌ فرسوده هستند- استانها