به پیشنهاد محمد بنا،‌ اسم خانه کشتی تغییر می‌کند- ورزشی