پاکستان دست داشتن سازمان اطلاعات هند در حمله تروریستی کراچی آشکار است- بین الملل